POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

DSR MALI SPORTAŠI


Ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka društvo DSR Mali sportaši iz Zagreba, Karašička 35, OIB57806149045 sukladno odredbama Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: GDPR) upoznaje svoje polaznike i korisnike koje osobne podatke DSR Mali sportaši može prikupljati, za koje svrhe, kako ih upotrebljava, koliko ih čuva, kome ih može ustupiti te koja su prava ispitanika.


Za obradu osobnih podataka odgovoran je:


DSR Mali sportaši iz Zagreba, Karašička 35, OIB57806149045

Mail: malisportasi@malisportasi.hr

Tel: 091 513 24 26

U slučaju bilo kakvih upita ili prigovora, možete se obratiti osobi odgovornoj za obradu osobnih podataka.


1. Osobni podaci koji se prikupljaju, svrha obrade i pravna osnova prikupljanja


Kategorija osobnih podataka / Svrha obrade / Pravna osnova

 1. Adresa, telefonski broj, email adresa roditelja/skrbnika polaznika
  Realiziranje ugovora - naplate članarine, upisa u evidenciju klijenata, slanje dokumenta i obavijesti vezano uz program ili kontaktiranje roditelja/skrbnika u slučaju potrebe u svezi polaznika. Slanje informativnih i reklamnih materijala.
  Legitiman interes voditelja obrade i nužnost obrade za izvršenje ugovora. Privola ispitanika.


 2. Ime, prezime, adresa, godina rođenja, OIB, grupa u vrtiću, vrtić, škola Polaznika.
  Realiziranje ugovorne obveze kao npr. raspored Polaznika u grupe uzimajući u obzir njihov uzrast.
  Legitiman interes voditelja obrade i nužnost obrade za izvršenje ugovora.


 3. Napomene Roditelja/skrbnika o Polazniku – alergije, kronična bolest i sl.
  Smještaj Polaznika u adekvatnu grupu uzimajući u obzir posebne napomene Roditelja/skrbnika, upoznavanje voditelja programa s napomenama kako bi isti znao regirati ili se primjereno postaviti u slučaju potrebe ili nužnosti te kako bi voditelj programa omogućio bolju prilagodbu Polaznika
  Privola ispitanika -Roditelja/skrbnika


 4. Fotografije i video snimci Polaznika pojedinačno ili grupno.
  Promoviranje i reklamiranje DSR Mali sportaši na način da se objavljuju/distribuiraju na internetskim stranicama, društvenim mrežama, glasilima, lecima i drugim promotivnim materijalima, pri čemu se nikada ne povezuju sa drugim osobnim podacima Polaznika.
  Privola ispitanika – Roditelja/skrbnika

Legitiman interes voditelja obrade ili nužnost obrade za izvršenje ugovora znači da se osobni podaci mogu skupljati bez da se za to traži privola ispitanika. Tako jer npr. korištenja kontakt podataka roditelja/skrbnika polaznika u svrhu obaviještavanja istog o promjeni termina programa ili o nekim drugim važnim obavijestima legitiman interes kako bi se usluga mogla adekvatno pružiti i realizirati. Isto tako osobni podaci iz br. 1. su osnovni element svakog ugovornog odnosa. Navedeno vrijedi i za podatke iz br. 2 iz razloga što o dobi Polaznika ovisi i formiranje grupa. Također, DSR Mali sportaši provode program gdje je dob Polaznika relevantna obzirom da o njoj ovisi stupanj programa. Sve to ukazuje na legitiman interes za prikupljanjem takve vrste podataka.


Privola ispitanika, o kojoj je više riječ niže u ovoj Izjavi predstavlja osnovu za prikupljanje na način da se određeni podaci mogu obrađivati samo ako za to postoji privola tj. dozvola Roditelja ili skrbnika. Pri tome se posebno napominje kako davanje privole iz br. 3 važno kako bi voditelji programa bili u stanju i znali reagirati ako je na određenog polaznika potrebno posebno obratiti pažnju ili voditi računa o tome da je npr. isti alergičan na određenu vrstu hrane i sl.


2. Vrsta obveze prikupljanja osobnih podataka i posljedice nepružanja osobnih podataka


Sukladno čl. 13 st. 2 GDPR-a ovime Vas želimo upoznati sa time da li je informacija o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanja ugovora, ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice nepružanja istih.


Gore navedeno je obraženo po rednim brojevima kategorija osobnih podatak iz tablice pod točkom 1 ove Izjave.


Vrsta obveze / Posljedice nepružanja podataka / Obveza pružanja podataka

 1. Nužan uvjet za sklapanje ugovora / Nije moguće sklopiti ugovor / Obavezno

 2. Nužan uvjet za sklapanje ugovora / Nije moguće sklopiti ugovor / Obavezno

 3. Ugovorna obveza / Nema posljedice / Nema obveze

 4. Ugovorna obveza / Nema posljedice / Nema obveze


U odnosu na br. 3 koji se tiče posebnih napomena vezanih uz Polaznike, ističe se kako DSR Mali sportaši ne mogu snositi odgovornost u slučaju npr. alergijske reakcije ako nisu upoznati s tim da je Polaznik alergičan, niti vršiti posebne prilagobe koje bi bile potrebne za pojedinog Polaznika ako nisu upoznati sa istima.


3. Primatelji osobnih podataka i prenošenje trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji


DSR Mali sportaši osobne podatke koje prikuplja od polaznika ne prenosi trećim zemljama ili međunarondim organizacijama.

Primatelji osobnih podataka koje prikupi DSR Mali sportaši su i:

-      knjigovodstveni servis kojem se dostavljanju samo podaci Roditelja/skrbnika – ime, prezime, adresa te samo ime Polaznika radi vođenja naplate članarine i uvrštavanja u bazu klijenata.


4. Vremenski rok pohrane osobnih podataka


Osobne podatke u pravilu brišemo nakon prestanka ugovornog odnosa i podmirenja svih međusobnih potraživanja, a najkasnije istekom zakonom određenih obaveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka.


5. Prava ispitanika temeljem GDPR-a


GDPR propisuje kako svaki ispitanik od kojeg se prikupljaju osobni podaci ima određena prava. Ovime Vas želimo upoznati s Vašim pravima koja su Vam zajamčena GDPR-om.

Ispitanik temeljem GDPR-a u svezi sa obradom osobnih podataka ima pravo na:

Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u svezi sa osobnim podacima kojim odnose na ispitanika u skladu s čl. 15 GDPR-a

Pravo na ispravak (čl. 16 GDPR-a)

Pravo na brisanje («na zaborav») (čl. 17 GDPR-a)

Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 GDPR-a)

Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a)

Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a)

Pravo na opoziv izjave o suglasnosti u bilo kojem trenutku (čl. 7 st. 3 GDPR-a)

Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu


6. Privola


Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju privole prikupljaju se na način da ispitanik da svoju privolu u pisanom obliku u kojoj je izrijekom navedeno koji se osobni podaci prikupljaju i u koje svrhe će se isti koristiti. Ako ispitanik nije dao privolu za određenu svrhu prikupljanja osobnih podataka, isti se u tu svrhu neće niti koristiti. Pri tome se napominje se navedeno ne odnosi na prikupljanje osobnih podataka i njihovu obradu u svrhe za koje DSR Mali sportaši ima legitiman interes ili su nužni za realizaciju ugovora, kako je to ranije pojašnjeno.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

U slučaju povlačenja privole, ispitanik je upoznat s tim da se isto ne odnosi na one osobne podatke i svrhu njihvog korištenja koji su prikupljeni te se obrađuju temeljem nužnosti ispunjavanja ugovorne obveze ili postojanja legitimnog interesa.

Tako npr. ako ispitanik povuče privolu da se njegovi kontakt podaci koriste u svrhu reklamiranja novih usluga, isto ne utječe na korištenje kontakt podataka radi slanja obavijesti o promjeni termina održavanja nastave i sl. jer se u tom slučaju radi o ispunjavanju i realizaciji ugovorne obveze i legitimnom interesu.


U Zagrebu, 23. svibnja 2018. godine.


DSR MALI SPORTAŠI
Karašička 35
10000 Zagreb
OIB: 57806149045